DANH SÁCH HỌC VIÊN NLS TN -KHÓA 2 -BAN MỤC SÚC

By Cựu học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh

Tiếp tục Trang Nhà xin đăng tiếp danh sách Cựu học sinh NLS TN - khóa 2 - Ban Mục súc.Đây là danh sách chúng tôi thấy tương đối khá hoàn chỉnh do anh Nguyễn Văn Hoa ( Long An ) cung cấp xin đăng tải và nhờ các anh chị bổ sung thêm thông tin

 

                                                   DANH  SÁCH

                               

             CỰU HỌC SINH NÔNG LÂM SÚC TÂY NINH 
                                         KHOÁ 2

                               

                      Ban Mục Súc -niên khóa 1966-1973

                                     

Stt     Họ và tên             Địa chỉ        Điện thoại

1       Nguyễn Hoàng    Ân     Xã Long Thành Bắc    

2       Nguyễn Thị          Bảy   Vĩnh Long 

3       Nguyễn Thị          Chanh        Khu phố 2 Phường 3 TX - TN      0663 815112

4       Võ Văn       Châu Không có tin tức

5       Nguyễn Văn        Chơi  PO.Box 76-Rose Water East S.A. 5013 - Australia 

6       Đặng Thị    Cúc   Trường Kỹ Thuật Hướng Nghiệp Q.11 Tp.HCM daisy@gmail.kthn11.comvvn   

More...