DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÓA 1-MỤC SÚC

By Cựu học sinh Nông Lâm Súc Tây Ninh

 


DANH SÁCH  HỌC VIÊN

KHÓA 1
 
MỤC SÚC- NIÊN KHÓA 1965 - 1972

Tạm thời chúng tôi đưa lên danh sách một số cựu học sinh Mục súc -khóa 1 chờ thời gian biên tập và bổ sung thông tin sau.Vì có nhiều trường hợp anh em chỉ cung cấp tên thôi sau đó chưa nắm liên lạc được

1/
  Đổ Ngọc Ánh - 0968 201 753 43/ 5b Ninh Phước

- N Thạnh - TX - TN

2/  Trần Kiến Bá

3/  Nguyến Ngọc Diệp - 0663 840 104 - 0918 400 047

- 14 Nguyễn Quốc Gia - KP1 - Thị Trấn HT - TN

More...